Trädgårdsskötsel i Stockholm
Kvalité & Jämnhet

Vatten & Liv

Vi anlägger och installerar dammar och fontäner för privatpersoner och bostadsrättsföreningar.

Att skapa en damm i trädgården, liten som stor,
är ett effektivt sätt att göra den lockande för betydligt fler arter.
Dessutom kan det bli en fin del av din tomt och
en chans att plantera växter som bara trivs i vatten.

En damm behöver inte heller vara speciellt avancerat eller jobbigt att anlägga.

Kontakta oss

Hur ska dammen placeras?

Innan du sätter igång att gräva är det klokt att fundera på placeringen. Det finns bra och dåliga platser i din trädgård och oavsett vilken plats du väljer kan det också vara bra att testgräva så att du inte stöter på ett stort stenblock strax under ytan.

Tänk också på vindriktningen. 

Det kan vara en idé att placera dammen i lä för att göra platsen ännu varmare, men ha också i åtanke att om det står ett träd i vindriktningen så kommer dammen få väldigt mycket löv på hösten och det kommer du behöva rensa bort. 

Annars bildas det för mycket sediment i dammen och den riskerar att bli grumlig. Hållbar ­mark- och vattenanvändning

Därför behöver vi använda mark och vatten hållbart
Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster som i sin tur skapar nyttor för oss människor. Skyddade naturområden har stor betydelse för den biologisk mångfalden och ekosystemen. 

Men det är lika viktigt att naturen i det övriga landskapet nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt för att bryta trenden med förlust av den biologiska mångfalden. 

Detta för att säkerställa att vi även i framtiden kan dra nytta av alla tjänster naturen ger oss och som vi är beroende av.
Det är ett gemensamt ansvar för alla samhällssektorer att se till att användning av mark, vatten och naturresurser tar hänsyn till ekologiska, sociala och kulturella värden som tillgodoser både människans och naturens behov. 

Statliga myndigheter, kommuner, näringsliv, markägare, alla landskapets aktörer och konsumenter behöver samverka och agera tillsammans. 

 Källa: Naturvårdsverket https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/mark-och-vattenanvandning/hallbar-mark--och-vattenanvandning/

Post
Om