Trädgårdsskötsel i Stockholm
Kvalité & Jämnhet

Anläggning av Äng i Urbana miljöer

Marken bör vara näringsfattig, ha god genomsläpplighet och inte vara för kompakt. 

Den bör helst vara solbelyst minst några timmar per dag.

Det finns olika fröblandningar att välja på beroende på jordtyp och fuktighet. Ängen sås med fördel aug-sep eller april-(1:a halvan av) maj.
Så inte på för- eller högsommaren då risken är stor att sådden kommer att torka bort.


Jordmån med åtgärder

1. Kompakt jord, där vatten kan bli tående och kan behövas luckras upp
Tillsätt 5 cm sand eller fingrus (2-6 mm) och blanda om ytlagret (t.ex. harvning, fräsning)
2.
Näringsrik jord, minska näringshalten genom odling av tex potatis under 1-2 år alternativt ta bort de översta
15  cm av jordlagret och lägg 5-10 cm sand.
3.
Ler- och siltjord, lägg 10 cm näringsfattig jord eller 0/8 sand ovanpå ytan utan att blanda om


Växtplats Rekommenderad Fröblandning
1. Solig och torr plats kalkrik torrängsblandning kalkrik
2. Solig och torr plats kalkfattig torrängsblandning kalkfattig
3. Solig normalfuktig plats normal-, humle- eller fjärilsblandning
4. Skuggplats, torkar upp under dagen normalängsblandning
5. 100% Skugg- och fuktig plats skuggblandning
6. Fuktig plats, blöt jord hela året fuktängsblandning
7. Lerjord normalängsblandning


Förbered jorden före sådd
Markberedningen före sådden är avgörande för en framgångsrik ängsetablering.
1. Ta bort befintlig vegetation och bearbeta jorden (gräv, plöj, harva eller fräs).
2. Rensa bort rötter från besvärliga rotogräs (kvickrot, kirskål, tistlar mm).
3. Ta bort stenar, rötter mm som sticker upp för att underlätta framtida skötsel.
4. Jämna till jorden med kratta och förbered en såbädd.


Att så en äng
1. Ängsfrön är små och det krävs en liten utsädesmängd per kvm (3-3,5 g/m²) så är det klokt att blanda fröet med lika stor del fyllnadsmaterial, som till exempel sågspån, vetekli eller sand för att få en jämn fördelning av fröet. Använd gärna vetekli för att se var man redan sått.
2. Fröet ska ligga ovanpå jorden och packas till med en kratta eller gallervält för att få jordkontakt. Man kan mylla ner fröer mycket grundligt, men det är inte nödvändigt.
3. Sår man större ytor bör frömassan delas upp för att räcka hela vägen.
Skötsel
År 1 kan sådden se ”fattig” ut då de flesta ängsväxterna behöver en längre etablering.
Gå inte i ängen innan den slås utan klipp hellre gångar i ängen.
1. Slå ängen är blomningen är över ochl låt  höet ligga kvar 3-6 dagar innan det tas bort så att fröerna släpper från växterna. Slå helst med lie eller slåtterbalk, men helst inte med grästrimmer
2. Slå ca 2-6 cm ovan mark
3. På nästkommande vår kan man komplettera ängen med pluggplantor vid behov
4. Bränna marken med ett par års mellanrum minskar mängden förna (delvis förmultnade växtdelar), vilket gynnar vissa arter samt ökar möjligheten för fröer att gro.


Om man inte sköter sin äng med årlig slåtter och tar bort resterna, så kommer blomsterprakten snart att försvinna och vissa högre gräs, ogräs och buskar att
ta över

 Post
Om